Kontakta webansvarig

Meny:

Länk till den gemensamma portalen  för trollsländeinventeringsprojekten i Skåne och Östergötland

Projekt Trollsländor i Östergötland är ett inventeringsprojekt som drivs av Entomologiska Föreningen Östergötland och som går ut på att under en femårsperiod (2008-2012) kartlägga trollsländefaunan i Östergötland. Själva inventeringen sker ideellt. Ekonomiskt stöd för projektledning, resor, kurser, inrapportering m.m. har erhållits av Länsstyrelsen Östergötland och Regionförbundet Östsams Natur- och friluftsråd. Syftet med projektet är dels att förbättra kunskapen om den östgötska trollsländefaunan, dels att stimulera allmänhetens naturintresse.

Deltagarna väljer/tilldelas en eller flera 10 x 10 km-rutor att inventera (se karta med bokade rutor). Då trollsländor är knutna till vatten för sin fortplantning är inventeringen inriktad på olika vattenmiljöer. Så många som möjligt av sju olika vattenmiljöer identifieras i varje inventeringsruta och besöks vid minst tre tillfällen (för-, hög- och sensommar). Alla arter av trollsländor och antalet individer för varje art noteras och rapporteras sedan till Artportalens rapportsystem för småkryp. Projektet fokuserar på inventering av vuxna trollsländor eftersom de är lättast att inventera och identifiera.

Det krävs inga förkunskaper för att delta, utan alla kan vara med. Som deltagare får man fälthandboken "Trollsländor i Sverige", en inventeringshandledning, fältblanketter och kartor över sin inventeringsruta. Dessutom anordnas det kurser i hur man går tillväga i fält, hanterar och bestämmer trollsländor, trollsländeekologi och rapportering av fynden till Artportalen. Projektet blir det första i sitt slag i Sverige och som deltagare gör man en viktig insats för att förbättra kunskapen om vår natur då trollsländefaunan i Sverige är relativt dåligt undersökt.

För mer information, anmälan och bokning av rutor kontakta projektledaren Tommy Karlsson, 013-13 66 94 (kvällstid), 070-605 62 61, tommy.karlsson@bredband.net. För hjälp med artbestämning, inventeringsmetodik m.m. finns flera kontaktpersoner runt om i Östergötland.
[www.ostgotaentomologerna.se] [Föreningsinfo] [Trollsländor i Östergötland] [Trollsländeprogram 2012] [Trollsländeportalen] [Kontaktpersoner] [Bokade Rutor] [inventeringshanledning] [artbestämningstips] [Fältblankett] [Årsrapport 2011] [Årsrapport 2010] [Årsrapport 2009] [Årsrapport 2008] [Fjärilar i Östergötland] [Relaterade Länkar]